Hỗ trợ 24/7 Hotline: 0936292319 (Zalo)

Tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh

20150406 091403 ChandungHCM (1890 1969)

Chủ tịch Hồ Chí Minh (tên lúc nhỏ là Nguyễn Sinh Cung, tên khi đi học là Nguyễn Tất Thành, trong nhiều năm hoạt động cách mạng lấy tên là Nguyễn Ái Quốc).

Ngày sinh: 19/05/1890

Ngày mất: 02/09/1969

Quê quán: Xã Kim Liên (Làng Sen) huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Mất ngày 2/9/1969 tại Hà Nội. 

• Tháng 6/1911, Người ra nước ngoài tìm đường cứu nước. 

• 1920, Người tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp tại Đại hội Tua. 

• 1921, Người tham gia thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa Pháp. 

• 1922, Người xuất bản báo "Người cùng khổ". 

• 1923, Người được bầu vào Ban Chấp hành Quốc tế Nông dân. 

• 1924, Người tham dự Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản, là Ủy viên thường trực Bộ Phương Đông, trực tiếp phụ trách Cục Phương Nam. 

• 1925, Người tham gia thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức Châu Á. Xuất bản hai cuốn sách nổi tiếng "Bản án chế độ thực dân Pháp" (1925), "Đường Cách Mệnh" (1927). 

• 1925, Người thành lập "Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên" ở Quảng Châu, Trung Quốc và tổ chức "Cộng sản Đoàn" làm nòng cốt cho Hội đó mở các lớp đào tạo cán bộ cộng sản để lãnh đạo Hội và truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam. 

• 3/2/1930, Người chủ tọa Hội nghị thành lập Đảng họp tại Cửu Long gần Hương Cảng, thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lượt vắn tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 10/1930 đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương) và ra lời kêu gọi nhân dịp thành lập Đảng. 

• 1930 - 1940, Người tiếp tục hoạt động cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. 

• 1941, Người về nước triệu tập Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, thành lập "Việt Nam độc lập đồng minh Hội" (Việt Minh), tổ chức lực lượng vũ trang giải phóng, xây dựng căn cứ địa, lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa từng phần và Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. 

• 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Người đọc "Tuyên ngôn độc lập" tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. 

• 1946, Quốc hội khóa I bầu Người là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. 

• 19/12/1946, Người ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc. 

• 1951, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (Đảng ra công khai lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam), Người được bầu làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 

• 1960, Đại hội Đảng lần thứ III, Người được bầu lại làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam. 

• Quốc hội khóa II và khóa III bầu Người làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. 

• Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, đề ra đường lối đúng đắn đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; Người sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; Người khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và đã có nhiều đóng góp vào việc tăng cường đoàn kết quốc tế. 

• 1990, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) tôn vinh là Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa.

Nguồn tin: D