Tổng số lượt tham gia: 234,723

Đơn vịTổng số lượt tham gia
1
Thành phố Hà Nội
35,092
2
Thành phố Hồ Chí Minh
30,111
3
Tỉnh Quảng Bình
16,892
4
Tỉnh Khánh Hòa
15,738
5
Tỉnh Hà Tĩnh
13,708
6
Tỉnh Hải Dương
11,957
7
Tỉnh Nghệ An
9,760
8
Tỉnh Bình Định
7,979
9
Tỉnh Bến Tre
6,720
10
Tỉnh An Giang
6,591